รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Environmental Research
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-6939
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Environmental Research Institute, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email :
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/aer
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN: 2287-0741, E-ISSN: 2287-075X, Applied Environmental Research (Vol.36 No.1 2014 - present)