รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
Total Citations : 2
Total Publications : 50
Journal Name : Farm Engineering and Automation Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: FEAT
ISSN : 2408-0985
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ratchaphon@kku.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/featkku
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
15
13
5
6
3
8
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.08
0
0
0
0