รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
Journal Name : Farm Engineering and Automation Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: FEAT
ISSN : 2408-0985
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ratchaphon@kku.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/featkku
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :