รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
Total Citations : 0
Total Publications : 48
Journal Name : Farm Engineering and Automation Technology Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: FEAT
ISSN : 2408-0985
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 083-5812446, 087-7234273
Email : ratchaphon@kku.ac.th
Website : feat.kku.ac.th/journal.html
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
15
13
14
6
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0