รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Journal Name : Srinakharinwirot Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ประชา บุญยวานิชกุล
ชื่อย่อของวารสาร : วมศ
Abbreviation Name: SEJ
ISSN : 1905-4548
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Engineering; Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalengswu@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sej
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2774-0269