รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Total Citations : 45
Total Publications : 255
Journal Name : Srinakharinwirot Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ประชา บุญยวานิชกุล
ชื่อย่อของวารสาร : วมศ
Abbreviation Name: SEJ
ISSN : 1905-4548
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Engineering; Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalengswu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/sej/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
6
4
10
1
5
4
1
1
0
Publication
10
16
14
16
13
28
17
41
30
0
Citation / Publication
0.3
0.38
0.29
0.63
0.08
0.18
0.24
0.02
0.03
0