รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Journal Name : Engineering Journal of Siam University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EJSU
ISSN : 1513-4652
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยสยาม ห้อง 19-503 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เจ้าของ : คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wichian@siam.edu, ejofsu@siam.edu
Website : http://ejsu.siam.edu/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :