รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal Name : Engineering Journal Chiang Mai University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Engng.J.CMU
ISSN :
E-ISSN : 2672-9695
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Engineering, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : waratida@eng.cmu.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/EngJCMU/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-2178
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.28 No.2 (2021)
  • An online-only Journal