รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
Total Citations : 53
Total Publications : 221
Journal Name : Journal of Engineering, RMUTT
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JERMUTT
ISSN : 2730-2148
E-ISSN : 2697-4339
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : enjournal@en.rmutt.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) คือ 1685-5280

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
6
4
3
5
9
1
3
4
0
Publication
15
15
16
16
17
16
16
24
32
7
Citation / Publication
0.07
0.4
0.25
0.19
0.29
0.56
0.06
0.13
0.13
0