รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
Journal Name : Thai Environmental Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ตระการ ประภัสพงษา (Assoc. Prof. Dr. Trakarn Prapaspongsa)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TEEJ
ISSN : 1686-2961
E-ISSN : 2673-0359
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) 122/4 ซอยเรวดี (แยกซอยศาสนา 28) ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : teej@eeat.or.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/teej
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :