รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย
Total Citations : 68
Total Publications : 408
Journal Name : Thai Environmental Engineering Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TEEJ
ISSN : 1686-2961
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) 122/4 ซอยเรวดี (แยกซอยศาสดา 28) ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : teej@eeat.or.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/teej
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Environmental Science
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
2
1
0
2
0
0
0
0
0
Publication
37
60
10
9
6
31
11
0
0
0
Citation / Publication
0.14
0.03
0.1
0
0.33
0
0
0
0
0