รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
Total Citations : 22
Total Publications : 55
Journal Name : Rangsit University Journal of Engineering and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RSUJET
ISSN : 1513-038X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ห้อง 5-235) 52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rsujet@rsu.ac.th
Website : https://rsujet.rsu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Energy / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
4
1
1
1
1
2
1
0
Publication
0
0
0
8
8
9
6
8
11
5
Citation / Publication
0
0
0
0.13
0.13
0.11
0.17
0.25
0.09
0