รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิเทศศึกษา
Total Citations : 59
Total Publications : 150
Journal Name : Journal of International Studies
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ชัยศรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIS
ISSN : 2228-8864
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
เจ้าของ : คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jis@phuket.psu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jis/search
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
4
2
8
7
10
9
11
2
0
Publication
18
16
13
14
15
22
21
18
13
0
Citation / Publication
0.11
0.25
0.15
0.57
0.47
0.45
0.43
0.61
0.15
0