รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิเทศศึกษา
Journal Name : Journal of International Studies
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.นุวรรณ ทับเที่ยง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIS
ISSN :
E-ISSN : 2730-4167
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
เจ้าของ : คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jis@phuket.psu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jis
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2228-8864
  • An online-only Journal Since Vol.11 No.2 (2021)