รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
Total Citations : 183
Total Publications : 224
Journal Name : Valaya Alongkorn Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
ชื่อย่อของวารสาร : วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
Abbreviation Name: var
ISSN : 2229-0931
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
เจ้าของ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : tabianvru@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/var
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
20
30
35
25
29
11
18
12
2
0
Publication
0
16
30
30
27
27
44
50
0
0
Citation / Publication
0
1.88
1.17
0.83
1.07
0.41
0.41
0.24
0
0