รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
Journal Name : Valaya Alongkorn Review
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.นิติกร อ่อนโยน
ชื่อย่อของวารสาร : วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
Abbreviation Name: var
ISSN : 2229-0931
E-ISSN : 2408-1019
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
เจ้าของ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : tabianvru@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/var
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :