รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 3
Total Publications : 69
Journal Name : Journal of Fisheries and Environment
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JFE
ISSN : 2630-0702
E-ISSN : 2630-0826
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkhen Campus, Bangkok, 10900
เจ้าของ : Faculty of Fisheries, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : j.fish.env@ku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JFE
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Environmental Science
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-796X, Kasetsart University Fisheries Research Bulletin

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
15
18
18
18
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.07
0.06
0.06
0
0