รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Fisheries and Environment
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JFE
ISSN : 2630-0702
E-ISSN : 2630-0826
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkhen Campus, Bangkok, 10900
เจ้าของ : Faculty of Fisheries, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : j.fish.env@ku.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFE
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Environmental Science
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-796X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.41 No.1 (2017)