รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
Total Citations : 154
Total Publications : 415
Journal Name : Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences)
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-2261
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานมาตรฐานวารสารวิชาการ ผ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร 10110
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : swujournal@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 0857-5290

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
33
13
3
36
14
11
9
1
0
0
Publication
32
34
24
39
36
30
34
30
0
0
Citation / Publication
1.03
0.38
0.13
0.92
0.39
0.37
0.26
0.03
0
0