รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Pimpaporn Boonprasert (ผศ. ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 3027-6039
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : งานมาตรฐานวารสารวิชาการ ผ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร 10110
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : swujournal@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/swurd
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-5290, eISSN: 2730-2261
  • Published Issue in This Journal Name (English) Since Vol. 4 No. 7 (2012)
  • An online-only Journal Since Vol.12 No.23 (2020)