รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Total Citations : 120
Total Publications : 503
Journal Name : Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร. สุบิน ยุระรัช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SPURHS
ISSN : 1513-7287
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Sripatum University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : research@spu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/spurhs
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
9
6
18
10
10
4
7
3
4
0
Publication
27
29
29
27
27
25
28
28
0
1
Citation / Publication
0.33
0.21
0.62
0.37
0.37
0.16
0.25
0.11
0
0