รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal Name : Sripatum Review of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร. สุบิน ยุระรัช
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SPURHS
ISSN : 2985-1718
E-ISSN : 2985-1726
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม / Sripatum University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : research@spu.ac.th, subin.yu@spu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/spurhs
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1513-7287