รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 15
Total Publications : 122
Journal Name : Sripatum Review of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร. ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: spurst
ISSN : 2228-8724
E-ISSN : 2672-9970
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : research@spu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/spurst
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
4
2
1
0
1
1
0
0
Publication
9
17
14
12
9
8
11
15
10
0
Citation / Publication
0
0.12
0.29
0.17
0.11
0
0.09
0.07
0
0