รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Name : Sripatum Review of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Wanayuth Sanngoen (ผศ. ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: spurst
ISSN : 2985-1734
E-ISSN : 2985-1742
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : research@spu.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/spurst
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2228-8724, eISSN: 2672-9970