รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Journal Name : Thai Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
ชื่อบรรณาธิการ : Yosananda Chantravekin, D.D.S., Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร : ว.ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล
Abbreviation Name: Thai J. Oral Maxillofac. Surg.
ISSN : 0857-4405
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สมาคมศัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thaijomfs@gmail.com
Website : https://www.thaiaoms.org/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Dentistry
หมายเหตุ :