รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์
Journal Name :
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-3754
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เจ้าของ : สำนักงานศาลยุติธรรม
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : news@coj.go.th
Website : https://iprd.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2331
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :