รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศาสตร์
Journal Name : Journal of Journalism
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-8192
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต99 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jaruneejc@gmail.com, acfb2@hotmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcmag
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :