รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปกรรมบูรพา
Journal Name : Burapha Arts Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ภูวษา เรืองชีวิน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BUUART
ISSN : 3027-7108
E-ISSN : 3027-7116
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : happinessgrow@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/buraphaJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0859-8800