รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Total Citations : 7
Total Publications : 114
Journal Name : Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ษิรดา อังกสิทธิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JFAA
ISSN :
E-ISSN : 2408-2317
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jfaa.chula@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/faa/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
Publication
0
0
0
0
0
31
32
27
24
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.06
0.07
0
0