รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal Name : Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.กิตสิรินทร์ กิติสกล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JFAA
ISSN :
E-ISSN : 2985-0940
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jfaa.chula@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/faa
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2408-2317
  • An online-only Journal Since Vol.10 No.2 (2023)