รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal Name : Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตสิรินทร์ กิติสกล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JFAA
ISSN :
E-ISSN : 2408-2317
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  / Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jfaa.chula@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/faa
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :