รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JFHB
ISSN :
E-ISSN : 2630-0311
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Research and Development institute, Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jfhb@dusit.ac.th, nongnuch_ku@hotmail.com
Website : http://jfhb.dusit.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-3334, 2629-9992
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.1 (2018)
  • An online-only Journal