รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 4
Total Publications : 65
Journal Name : Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
ชื่อบรรณาธิการ : Assis. Prof.Dr. Yutthaya Yuyen
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JFHB
ISSN :
E-ISSN : 2630-0311
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Research and Development institute, Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jfhb@dusit.ac.th, nongnuch_ku@hotmail.com
Website : http://jfhb.dusit.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :
 • Formerly known as: ISSN : 1906-3334, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | SDU Research Journal Science and Technology
 • Formerly known as: ISSN : 2629-9992, An online-only journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  1
  3
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  25
  24
  16
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0.04
  0.13
  0
  0