รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 6
Total Publications : 25
Journal Name : Journal of Food Health and Bioenvironmental Science
ชื่อบรรณาธิการ : Assis. Prof.Dr. Yutthaya Yuyen
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JFHB
ISSN : 2629-9992
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต / Research and Development institute, Suan Dusit University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jfhb@dusit.ac.th, nongnuch_ku@hotmail.com
Website : http://jfhb.dusit.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1906-3334, วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | SDU Research Journal Science and Technology

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
2
0
2
2
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0.08
0
0