รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Total Citations : 43
Total Publications : 211
Journal Name : Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOFA-KKU
ISSN : 1906-6023
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aimaonan@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/fakku/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
11
4
3
5
4
7
4
2
1
0
Publication
15
15
18
20
24
35
18
35
0
0
Citation / Publication
0.73
0.27
0.17
0.25
0.17
0.2
0.22
0.06
0
0