รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOFA-KKU
ISSN : 1906-6023
E-ISSN : 2730-2245
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aimaonan@kku.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fakku
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :