รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Journal Name : Fine Arts Journal : Srinakharinwirot University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JFOFA
ISSN : 0859-9866
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nerngchamnong@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :