รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
Total Citations : 20
Total Publications : 117
Journal Name : Journal of Fine Arts Research and Applied Arts
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Journal of Fine Arts Research and Applied Arts
ISSN : 2351-0285
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : articlefa@hotmail.com
Website : http://www.journal.rmutt.ac.th/index.php/arts
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
1
7
5
4
3
0
0
0
Publication
0
0
0
20
20
20
12
26
19
0
Citation / Publication
0
0
0
0.35
0.25
0.2
0.25
0
0
0