รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
Journal Name : Journal of Fine Arts Research and Applied Arts
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2822-003X
E-ISSN : 2822-0048
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : articlefa@hotmail.com, pravit@rmutt.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/arts
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ISSN (เดิม) : 2351-0285 และ E-ISSN (เดิม) : 2821-9732