รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
Journal Name : Journal of Fine Arts Research and Applied Arts
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ประวิทย์ ฤทธิบูลย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: FARAA
ISSN :
E-ISSN : 2822-0048
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / Faculty of Fine and Applied Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : faraa@rmutt.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/arts
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2351-0285, 2822-003X, eISSN: 2821-9732
  • An online-only Journal Since Vol.12 No.1 (2025)