รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Total Citations : 8
Total Publications : 332
Journal Name : Journal of Liberal Arts Thammasat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JLA
ISSN : 1513-9131
E-ISSN : 2672-9814
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  / Faculty of Liberals Arts, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@arts.tu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
1
0
0
0
0
0
1
0
1
Publication
0
16
17
14
22
17
14
20
21
0
Citation / Publication
0
0.06
0
0
0
0
0
0.05
0
0