รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Journal Name : Journal of Liberal Arts Thammasat University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JLA
ISSN : 1513-9131
E-ISSN : 2672-9814
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  / Faculty of Liberals Arts, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@arts.tu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :