รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Total Citations : 18
Total Publications : 214
Journal Name : Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Montri Meenium
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JLA.
ISSN : 1906-7208
E-ISSN : 2651-1126
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : montri.m@psu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-la
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
1
6
3
4
2
0
0
0
0
Publication
16
14
17
17
16
24
25
31
33
0
Citation / Publication
0.06
0.07
0.35
0.18
0.25
0.08
0
0
0
0