รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Name : Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University
ชื่อบรรณาธิการ : Associate Professor Kemtong Sinwongsuwat, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JLA.
ISSN : 1906-7208
E-ISSN : 2651-1126
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.lapsu@gmail.com, kemtong.s@psu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :