รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Total Citations : 53
Total Publications : 236
Journal Name : Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
ชื่อย่อของวารสาร : วศศ.มอบ.
Abbreviation Name: JLAUBU
ISSN : 1686-5596
E-ISSN : 2697-6358
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lajournal@ubu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jla_ubu/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
13
8
3
1
9
2
1
1
0
0
Publication
16
22
21
17
16
23
24
22
0
0
Citation / Publication
0.81
0.36
0.14
0.06
0.56
0.09
0.04
0.05
0
0