รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Journal Name : Journal of Liberal Arts Ubon Ratchathani University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
ชื่อย่อของวารสาร : วศศ.มอบ.
Abbreviation Name: JLAUBU
ISSN : 1686-5596
E-ISSN : 2697-6358
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lajournal@ubu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jla_ubu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป