รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Journal Name : Journal of Liberal Arts, Maejo University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2773-9449
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Faculty of Liberal Arts, Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : liberalartsjournal@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalartsjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ISSN:2286-8755 ตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2564 เป็นต้นไป