รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Journal Name : Journal of Liberal Arts, Maejo University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Chanaporn Khantabut (ผศ. ดร.ชนาพร ขันธบุตร)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-2471
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / Faculty of Liberal Arts, Maejo University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : liberalartsjournal@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalartsjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2286-8755, eISSN: 2773-9449
  • An online-only Journal Since Vol.9 No.1 (2021)