รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
Journal Name : Silpakorn Educational Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ชินัณ บุญเรืองรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร : วศศว
Abbreviation Name: SERJ
ISSN :
E-ISSN : 2672-9199
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการ วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / Faculty of Education, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : educ.su@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-8352
  • An online-only Journal