รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
Total Citations : 690
Total Publications : 477
Journal Name : Silpakorn Educational Research Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข
ชื่อย่อของวารสาร : วศศว
Abbreviation Name: SERJ
ISSN : 1906-8352
E-ISSN : 2672-9199
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการ วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / Faculty of Education, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : educ.su@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearchjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
82
50
216
75
76
66
44
21
0
0
Publication
46
43
50
46
50
52
54
58
23
0
Citation / Publication
1.78
1.16
4.32
1.63
1.52
1.27
0.81
0.36
0
0