รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลป์ พีระศรี
Journal Name : Journal of Fine Arts
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ุ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการศิลป์ พีระศรี
Abbreviation Name: PSGJFA
ISSN :
E-ISSN : 2697-6293
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  / Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Journaloffinearts1234@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2392-5884
  • An online-only Journal