รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลป์ พีระศรี
Total Citations : 17
Total Publications : 55
Journal Name : Journal of Fine Arts
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ุ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิชาการศิลป์ พีระศรี
Abbreviation Name: PSGJFA
ISSN :
E-ISSN : 2697-6293
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  / Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Journaloffinearts1234@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร, ISSN : 2392-5884

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
2
2
3
3
2
2
1
1
0
Publication
0
0
0
11
9
8
8
19
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.27
0.33
0.25
0.25
0.05
0
0