รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลป์ปริทัศน์
Journal Name : Art Pritas Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: APJ
ISSN : 2286-9565
E-ISSN : 2651-1991
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Faculty of Fine and Applied Arts, Suansunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : phattanan.kr@ssru.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :