รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศิลป์ปริทัศน์
Total Citations : 2
Total Publications : 79
Journal Name : Art Pritas Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: APJ
ISSN : 2286-9565
E-ISSN : 2651-1991
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เจ้าของ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / Faculty of Fine and Applied Arts, Suansunandha Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : phattanan.kr@ssru.ac.th
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/APJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
Publication
0
0
0
7
4
17
20
31
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.06
0.05
0
0
0