รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 17
Total Publications : 65
Journal Name : Journal of Global Business Review
ชื่อบรรณาธิการ : Assistant Professor Dr.Rapeeporn Srijumpa
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JGBR
ISSN : 1689-7165
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131
เจ้าของ : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Graduate School of Commerce Burapha Review
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chalineep@go.buu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGBR/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
0
1
0
1
1
0
1
0
0
Publication
0
0
10
10
10
10
10
10
5
0
Citation / Publication
0
0
0.1
0
0.1
0.1
0
0.1
0
0