รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Global Business Review
ชื่อบรรณาธิการ : Assistant Professor Dr.Rapeeporn Srijumpa
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JGBR
ISSN : 1686-7165
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี 20131
เจ้าของ : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Graduate School of Commerce Burapha Review
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chalineep@go.buu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGBR
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :