รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์
Journal Name : Journal of Education
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: edujo
ISSN : 0125-3212
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Education, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : edubuu_journal@hotmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edubuu/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2730-1303, eISSN: 2822-0730