รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์
Total Citations : 937
Total Publications : 499
Journal Name : Journal of Education
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: edujo
ISSN : 0125-3212
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / Faculty of Education, Burapha University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : edubuu_journal@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/edubuu/index
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยน ISSN และชื่อวารสาร (ใหม่) คือ ISSN : 2730-1303, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | Journal of Education Burapha ตั้งแต่ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
58
59
44
36
51
54
29
6
2
0
Publication
48
43
35
40
42
53
53
47
0
0
Citation / Publication
1.21
1.37
1.26
0.9
1.21
1.02
0.55
0.13
0
0