รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research)
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EDGKKUJ
ISSN : 1905-9574
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Education, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : edgkkuj@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDGKKUJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :