รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
Total Citations : 123
Total Publications : 246
Journal Name : STOU Education journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
Abbreviation Name: STOU Education journal
ISSN : 1905-4653
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เจ้าของ : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 0816845284,0922470000
Email : ketkanok.urw@stou.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/edjour_stou/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
9
11
32
30
19
9
0
0
0
Publication
22
21
27
31
28
32
46
39
0
0
Citation / Publication
0.23
0.43
0.41
1.03
1.07
0.59
0.2
0
0
0