รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
Total Citations : 158
Total Publications : 280
Journal Name : STOU Education journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-4653
E-ISSN : 2697-6234
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เจ้าของ : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ketkanok.urw@stou.ac.th, edjournal@stou.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/edjour_stou/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดทำรูปเล่มวารสาร ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
11
12
38
36
24
20
2
1
0
Publication
22
21
27
31
28
32
46
39
34
0
Citation / Publication
0.27
0.52
0.44
1.23
1.29
0.75
0.43
0.05
0.03
0