รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.
Journal Name : STOU Education journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2697-6234
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เจ้าของ : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : duongdearn.suw@stou.ac.th, Juta.Pit@stou.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/edjour_stou
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-4653
  • An online-only Journal Since Vol.13 No.1 (2020)