รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Journal Name : Journal of Education Khon Kaen University
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EDKKUJ
ISSN : 0857-1511
E-ISSN : 2673-0847
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Education, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : edkkuj@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDKKUJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as KKU. Journal of Education