รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Journal Name : Journal of Education Thaksin University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.รุ่งทิพย์ แซ่แต้
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-9514
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์พัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถ.กาญจนวนิช อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / Faculty of Education, Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.edu.tsu@hotmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/eduthu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :