รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Total Citations : 1250
Total Publications : 1152
Journal Name : Journal of Education Naresuan University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Nanthima Nakaphong Asvaraksha, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JEDU NU
ISSN : 0859-5127
E-ISSN : 2586-9345
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Education, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : edujournal.nu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
63
79
239
114
140
165
126
44
13
5
Publication
47
43
83
73
75
104
106
97
105
61
Citation / Publication
1.34
1.84
2.88
1.56
1.87
1.59
1.19
0.45
0.12
0.08