รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal Name : Journal of Education Naresuan University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Nanthima Nakaphong Asvaraksha
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JEDU NU
ISSN :
E-ISSN : 2586-9345
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Education, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : edujournal.nu@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 3027-7019
  • Formerly known as pISSN: 0859-5127
  • An online-only Journal