รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal Name : Journal of Education Mahasarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Waraporn Erawan (รศ. ดร.วราพร เอราวรรณ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOE, MSU
ISSN :
E-ISSN : 3027- 6268
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Education, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : joedumsu@gmail.com
Website : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/JOEMSU
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1905-9922, eISSN: 2773-9252
  • An online-only Journal