รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Total Citations : 337
Total Publications : 721
Journal Name : Journal of Education Mahasarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOE, MSU
ISSN : 1905-9922
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Education, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : prasart.n@msu.ac.th
Website : https://edu.msu.ac.th/journal/home/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
17
30
5
11
67
46
23
15
5
1
Publication
24
45
53
57
123
132
64
96
5
1
Citation / Publication
0.71
0.67
0.09
0.19
0.54
0.35
0.36
0.16
1
1