รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal Name : Journal of Education Mahasarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JOE, MSU
ISSN : 1905-9922
E-ISSN : 2773-9252
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Education, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : prasart.n@msu.ac.th
Website : http://www.edu.msu.ac.th/journal/home/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :