รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Name : Journal of Education, Silpakorn University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Abbreviation Name: Journal of Education, Silpakorn University
ISSN : 1686-3089
E-ISSN : 2672-9571
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / Faculty of Education, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : edu.journal.su@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/suedujournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :