รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Total Citations : 90
Total Publications : 315
Journal Name : Journal of Education, Silpakorn University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Abbreviation Name: Journal of Education, Silpakorn University
ISSN : 1686-3089
E-ISSN : 2672-9571
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / Faculty of Education, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : edu.journal.su@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/suedujournal/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
12
8
9
7
17
0
1
1
0
Publication
25
10
18
25
41
23
30
36
0
0
Citation / Publication
0.2
1.2
0.44
0.36
0.17
0.74
0
0.03
0
0