รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Journal Name : Journal of Education Prince of Songkla University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
Abbreviation Name: Edupsu
ISSN : 0857-1791
E-ISSN : 2697-5459
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ (คุณจีรนันท์ ทรงชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : tif.jeeranan@gmail.com, skysliding@hotmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :