รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Total Citations : 365
Total Publications : 383
Journal Name : Journal of Education Prince of Songkla University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
Abbreviation Name: Edupsu
ISSN : 0857-1791
E-ISSN : 2697-5459
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ (คุณจีรนันท์ ทรงชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : tif.jeeranan@gmail.com, skysliding@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/edupsu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
34
38
60
45
14
19
7
3
0
0
Publication
28
25
39
31
30
39
42
46
0
0
Citation / Publication
1.21
1.52
1.54
1.45
0.47
0.49
0.17
0.07
0
0