รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Journal Name : Journal of Education Prince of Songkla University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
Abbreviation Name: Edupsu
ISSN :
E-ISSN : 3027-7825
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ (คุณจีรนันท์ ทรงชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Faculty of Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : tif.jeeranan@gmail.com, skysliding@hotmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edupsu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0857-1791, eISSN: 2697-5459
  • An online-only Journal