รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
Journal Name : Kasetsart Educational Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญุ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-6203
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Education, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : fedumnw@ku.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/eduku
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :