รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
Total Citations : 280
Total Publications : 568
Journal Name : Kasetsart Educational Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร. เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-6203
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Education, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : fedumnw@ku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/eduku
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
18
3
18
20
28
16
21
1
0
Publication
32
47
39
53
52
55
60
69
40
0
Citation / Publication
0.13
0.38
0.08
0.34
0.38
0.51
0.27
0.3
0.03
0