รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า
Journal Name : The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center
ชื่อบรรณาธิการ : Pipat Kongsap, M.D.
ชื่อย่อของวารสาร : วพปก
Abbreviation Name: JPMC
ISSN : 0857-0914
E-ISSN : 2651-169X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิจัยและพัฒนา โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เจ้าของ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า / Prapokklao Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : ppkjournal@hotmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ppkjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Dentistry
หมายเหตุ :