รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Journal Name : Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Pichet Saengthong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSSH
ISSN : 0859-1113
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94001
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  / Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : psu.sh.journal@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2774-1044