รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Total Citations : 721
Total Publications : 692
Journal Name : Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr. Pichet Saengthong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSSH
ISSN : 0859-1113
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94001
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  / Prince of Songkla University, Pattani Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : psu.sh.journal@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/psujssh
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
54
29
13
14
24
9
1
0
0
0
Publication
54
34
35
40
36
23
18
18
0
0
Citation / Publication
1
0.85
0.37
0.35
0.67
0.39
0.06
0
0
0