รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Journal Name :
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
ชื่อย่อของวารสาร : สตรีและเยาวชนศึกษา
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-9928
E-ISSN : 2730-2768
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์1 ชั้น 7 เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : pimpilai@tu.ac.th
Website : https://sanya.tu.ac.th/journal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :