รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันพระปกเกล้า
Total Citations : 236
Total Publications : 266
Journal Name : King Prajadhipok's Institute Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KPI Journal
ISSN : 1685-9855
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เจ้าของ : สถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : packawat@kpi.ac.th
Website : http://kpi3.uds.co.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
13
17
17
26
20
8
4
2
0
0
Publication
13
16
18
16
15
20
19
18
19
0
Citation / Publication
1
1.06
0.94
1.63
1.33
0.4
0.21
0.11
0
0