รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันพระปกเกล้า
Journal Name : King Prajadhipok's Institute Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: KPI Journal
ISSN : 1685-9855
E-ISSN : 2730-3896
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เจ้าของ : สถาบันพระปกเกล้า / King Prajadhipoks Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : packawat@kpi.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :