รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
Journal Name : Institute of Culture and Arts Journal
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Inst Cult Art J
ISSN : 1906-2044
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองจัดการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Institute of Arts and Culture Research, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : culture.artsjournal@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :