รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
Total Citations : 186
Total Publications : 323
Journal Name : Institute of Culture and Arts Journal
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Inst Cult Art J
ISSN : 1906-2044
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองจัดการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Institute of Arts and Culture Research, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : culture.artsjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
19
23
35
41
25
18
13
0
0
0
Publication
25
25
32
30
30
27
32
33
29
0
Citation / Publication
0.76
0.92
1.09
1.37
0.83
0.67
0.41
0
0
0