รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Journal Name : Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาฉัตรชัย สุฉตตชโย, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร
Abbreviation Name: JYRI
ISSN : 2228-8376
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / Mahamakut Buddhist University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.yri@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/yri
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :