รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม
Journal Name : Phimoldhamma Research Institute
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
ชื่อย่อของวารสาร : สวพ
Abbreviation Name: PRIJ
ISSN : 2465-3705
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น / Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ar-miw@hotmail.com, phimoldhamma.prij@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :