รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Total Citations : 32
Total Publications : 135
Journal Name : Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRDI RMU
ISSN : 2697-4681
E-ISSN : 2697-469X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : research.rmu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
25
4
2
0
Publication
0
0
0
0
0
40
24
63
8
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
1.04
0.06
0.25
0