รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Journal Name : Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRDI RMU
ISSN : 2697-4681
E-ISSN : 2697-469X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research.rmu@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :