รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Journal Name : National Defence Studies Institute Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นาวาอากาศเอก ไชยา ออกแดง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-7836
E-ISSN : 2651-1525
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กบส.บก.สปท.) 62 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / National Defence Studies Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : library@ome.ac.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :