รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Total Citations : 42
Total Publications : 249
Journal Name : National Defence Studies Institute Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นาวาอากาศเอก ไชยา ออกแดง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-7836
E-ISSN : 2651-1525
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กบส.บก.สปท.) 62 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / National Defence Studies Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : library_mod@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
6
11
15
6
2
0
0
Publication
9
23
25
27
30
28
27
26
25
0
Citation / Publication
0
0
0
0.22
0.37
0.54
0.22
0.08
0
0